دانلود طرح درس روزانه نشانه (نـ ن) فارسی اول

۲,۰۰۰ تومان

دانلود طرح درس روزانه نشانه (نـ ن) فارسی اول

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل دوصفحه

شرح مختصر فایل

نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی:اول ابتدایی موضوع درس: نشانه (نـ ن)
30دقیقه تهیه کننده: مدت جلسه:

نام مدرسه: تعداد دانش آموزان: تاریخ

کلی: درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه (  نـ ن  )وتشخیص آن در کلمات آشناشوند.

اهداف جزئی :

درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند:

–  صدای (نـ ن)

– تلفظ صحیح آن

– نوشتن صحیح صدا

– محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن

– تشخیص صدای (نـ ن) در اول و  وسط و آخر کلمات

– محل قرار گرفتن آن در جدول

– مراحل پخت نان

– همکاری در خانه برای خرید نان

–  آشنایی با چگونگی تشکیل باران

اهداف رفتاری :

دانش آموز در پایان درس بتواند :

با آزمونی سوالات داده شده را انجام دهد که سوالات عبارتند از :

– دور صدای (نـ  )  غیر از آخر را خط بکشد .(روانی حرکتی)

– دور صدای (ن) آخر را خط بکشد . (روانی حرکتی)

– کلمات ناقص را با یکی از شکل صدای (نـ ن) کامل کند . .(روانی حرکتی)

– هر کدام از شکل صدای (نـ ن) را صحیح بنویسد . .(روانی حرکتی)

– ترکیب های را با صدای داده شده کامل کند . (روانی حرکتی )

-نام تصاویر داده شده را بنویسد .(روانی حرکتی)

– صدای (نـ ن) را در جدول نشان دهد . .(روانی حرکتی)

-تمرینات را با علاقه انجام دهد . (عاطفی)

– تشکیل باران را در نقاشی نشان بدهد  . (روانی حرکتی)

–  مراحل پخت نان را توضیح دهد  . (دانشی)

فروشنده

سبد خرید

تسویه حساب