no-img
معلم فایل

بایگانی‌های دانلود طرح درس اول ابتدایی - معلم فایل


معلم فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

مطالب

آرشیو بایگانی‌های دانلود طرح درس اول ابتدایی - معلم فایل
دانلود طرح درس روزانه اندازه گیری دقیق ریاضی دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه اندازه گیری دقیق ریاضی دوم ابتدایی


دانلود طرح درس روزانه اندازه گیری دقیق ریاضی دوم ابتدایی فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات3صفحه شرحی مختصر از فایل: هدف کلی: ایجاد آمادگی برای اندازه گیری دقیق طول اهداف جزئی : انتظار می رود شاگردان بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-می توانیم با نوار کاغذی که به قسمت های مساوی تقسیم شده اند اندازه طول اشیای بدست آورد. اهداف رفتاری: انتظار می رود شاگردان بعد از پایان این درس بتوانند: 1-با در دست [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 304   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه اندازه گیری طول ریاضی دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه اندازه گیری طول ریاضی دوم ابتدایی


دانلود طرح درس روزانه اندازه گیری طول ریاضی دوم ابتدایی فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 5صفحه شرحی مختصر از فایل: هدف کلی: آشنایی شاگردان با اندازه گیری طول اهداف جزئی : انتظار می رود شاگردان بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-اندازه طول یک شی را می توان با وسایل مختلف بدست آورد. 2- اگر واحدهای اندازه گیری یکسان نباشند اندازه گیری دقیق نخواهد بود. 3- برای اندازه گیری دقیق به یک واحد اندازه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 311   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه آمادگی برای جمع و تفریق ریاضی دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه آمادگی برای جمع و تفریق ریاضی دوم ابتدایی


دانلود طرح درس روزانه آمادگی برای جمع و تفریق ریاضی دوم ابتدایی فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه شرحی مختصر از فایل: هدف کلی: ایجاد آمادگی برای تفریق یا جمع های یک رقمی و چند رقمی اهداف جزئی: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-میتوانند با استفاده از جدول اعداد جمع و تفریق اعداد یک رقمی و چند رقمی را انجام دهند. 2- می توانند با استفاده از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 309   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه عددهای سه رقمی تقریبی ریاضی دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه عددهای سه رقمی تقریبی ریاضی دوم ابتدایی


دانلود طرح درس روزانه عددهای سه رقمی تقریبی ریاضی دوم ابتدایی فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه شرحی مختصر از فایل: هدف کلی: آشنایی شاگردان با اعداد سه رقمی اهداف جزئی: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-برای نوشتن یک عدد سه رقمی در جدول ارزش مکانی ابتدا عدد مربوط به مرتبه صدگان، بعد عدد مربوط به مرتبه دهگان و سپس عدد مربوط به مرتبه یکان در جدول [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 297   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه حل مسئله ریاضی دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه حل مسئله ریاضی دوم ابتدایی


دانلود طرح درس روزانه حل مسئله ریاضی دوم ابتدایی فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 2 صفحه شرحی مختصر از فایل: هدف کلی: آشنایی شاگردان با تکنیک های حل مسئله اهداف جزئی: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-با حذف حالت های نامطلوب مسئله را راحتتر حل میکنند. 2- حذف نام های اشیاء و مکان، مسئله را راحتتر حل میکنند. اهداف رفتاری: انتظار میرود شاگردان بعد از پایان این درس بتوانند: 1-با حذف [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 281   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه معرفی عدد های سه رقمی ریاضی دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه معرفی عدد های سه رقمی ریاضی دوم ابتدایی


دانلود طرح درس روزانه معرفی عدد های سه رقمی ریاضی دوم ابتدایی فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه شرحی مختصر از فایل: هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با اعداد سه رقمی اهداف جزئی: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-به سومین رقم از سمت راست یک عدد صدگان (صدتایی) می گویند. 2- برای نوشتن اعداد سه رقمی باید در جدول اعداد یک ستون اضافه نمود. 3- به اولین عدد رقم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 300   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه پول ریاضی دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه پول ریاضی دوم ابتدایی


دانلود طرح درس روزانه پول ریاضی دوم ابتدایی فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 6صفحه شرحی مختصر از فایل: هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با اعداد 3 رقمی اهداف جزئی: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-ده بسته ده تایی میشود یک بسته 100 تایی 2- نماد عدد صد، 100 میباشد. 3- صد یک عدد سه رقمی است. 4- واحد پول کشورها مختلف میباشد. واحد پول ایران ریال است. 5- 10سکه یک ریالی برابر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 301   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه تقارن ریاضی دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه تقارن ریاضی دوم ابتدایی


دانلود طرح درس روزانه تقارن ریاضی دوم ابتدایی فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 3صفحه شرحی مختصر از فایل: هدف کلی: آشنایی شاگردان با تقارن 4 قسمتی اهداف جزئی: انتظار می رود شاگردان بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-اگر دوخط تقارن به صورت عمودی و افقی بر روی یک شکل رسم گردد دو نیمه بالا و پائین نسبت محور افقی و دو نیمه چپ و راست نسبت به محور عمودی کاملا قرینه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 343   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه تقارن ریاضی دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه تقارن ریاضی دوم ابتدایی


دانلود طرح درس روزانه تقارن ریاضی دوم ابتدایی فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه شرحی مختصر از فایل: هدف کلی: آشنایی شاگردان با تقارن دو نیمهای (محوری) اهداف جزئی: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-بعضی شکلها را با کشیدن خط یا تا کردن مناسب میتوان به دو قسمت مثل هم تقسیم کرد. 2- خط تقارن خطی است که یک شکل را به دو قسمت قرینه هم (مثل هم) [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 353   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه حل مسئله ریاضی دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه حل مسئله ریاضی دوم ابتدایی


دانلود طرح درس روزانه حل مسئله ریاضی دوم ابتدایی فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه شرحی مختصر از فایل: هدف کلی: آشنایی شاگردان با تکنیک های حل مسئله اهداف جزئی : انظار می رود شاگردان بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-الگویابی یکی از تکنیک های حل مسئله می باشد که در آن با کشف رابطه اعداد و اشکال به راحتی می توان مسئله را حل نمود. 2- اعداد با رسم الخط [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 302   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه روابط بین شکل ها ریاضی دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه روابط بین شکل ها ریاضی دوم ابتدایی


دانلود طرح درس روزانه روابط بین شکل ها ریاضی دوم ابتدایی فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه شرحی مختصر از فایل: هدف کلی: آشنایی شاگردان با چگونگی ارتباط اجزای اشکال اهداف جزئی: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-تقسیم کردن یک شکل به چند قسمت میتوان شکل های متعددی بدست آورد. 2-با استفاده از شابلون میتوانند الگوهای مختلفی طراحی میکنند. 3- با استفاده ازا اشکال هندسی میتوانند مدل های مختلف [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 320   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه یادآوری اشکال هندسی ریاضی دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه یادآوری اشکال هندسی ریاضی دوم ابتدایی


دانلود طرح درس روزانه یادآوری اشکال هندسی ریاضی دوم ابتدایی فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 7 صفحه شرحی مختصر از فایل: هدف کلی: آشنایی با اشکال هندسی اهداف جزئی: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-با استفاده از شابلون شکلهای مختلف میتوانند رسم کنند. 2- با کنار هم گذاشتن اشکال هندسی شکل هندسی زیبایی بدست می آید. 3= به اشکالی که از چند گوشه و چند ضلع تشکیل شده باشند چند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 336   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه جمع و تفریق دو رقمی ریاضی دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه جمع و تفریق دو رقمی ریاضی دوم ابتدایی


دانلود طرح درس روزانه جمع و تفریق دو رقمی ریاضی دوم ابتدایی فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه شرحی مختصر از فایل: هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با جمع و تفریق اعداد دو رقمی (با انتقال) هداف جزئی : انتظار می رود شاگردان بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-برای جمع کردن دو عدد دو رقمی (با انتقال) ابتدا عدد اول را با دهگان عدد دوم جمع می کنند و سپس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 271   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه جمع و تفریق اعداد دو رقمی ریاضی دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه جمع و تفریق اعداد دو رقمی ریاضی دوم ابتدایی


دانلود طرح درس روزانه جمع و تفریق اعداد دو رقمی ریاضی دوم ابتدایی فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 7صفحه شرحی مختصر از فایل: هدف کلی: آشنایی شاگردان، چگونگی جمع و تفریق اعداد دو رقمی بدون انتقال با یکدیگر اهداف جزئی : انتظار میرود شاگردان پس از تدریس این درس بدانند که: 1-برای جمع کردن اعداد چند رقمی با چند رقمی (بدون انتقال) ابتدا باید ده تایی ها را جمع کنند و سپس یکی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 345   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه حل مسئله ریاضی دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه حل مسئله ریاضی دوم ابتدایی


دانلود طرح درس روزانه حل مسئله ریاضی دوم ابتدایی فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه شرحی مختصر از فایل: هدف کلی : آشنایی فراگیران با تکنیک های حل مسئله: اهداف جزئی : انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-بهره مندی از تفکر نظام دار یکی از راه های حل مسئله میباشد. 2- فاصله ی دو عدد بر روی صفحه ساعت 5 دقیقه میباشد. اهداف رفتاری : انتظار میرود شاگردان پس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 287   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه جمع و تفریق ریاضی دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه جمع و تفریق ریاضی دوم ابتدایی


دانلود طرح درس روزانه جمع و تفریق ریاضی دوم ابتدایی فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه شرحی مختصر از فایل: هدف کلی : آشنایی با جمع وتفریق های اساسی نوع دوم اهداف جزئی : انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-با روش رسم شکل میتوانند دو عدد یک رقمی با یکدیگر جمع و یا از یکدیگر تفرق کنند. 2- با روش رو به جلو یا برگشت به عقب بر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 0   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه سوره نحل قران اول دبستان

دانلود طرح درس روزانه سوره نحل قران اول دبستان


دانلود طرح درس روزانه سوره نحل قران اول دبستان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 11 صفحه شرحی مختصر از فایل: 1-تعیین اهداف و انتظارات یادگیری : الف ) حیطه شناختی -با معنای تعدادی از کلمه های پر کاربرد قرآنی آشنا شود . -با نمونه هایی از اعجاز قرآن آشنا شود . -با تلفظ صحیح حرف (غ) و (ق) آشنا شود . -با بخش خوانی آیات و عبارات قرآنی آشنا شود . ب) حیطه نگرشی -به قرائت زیبا و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 263   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه سوره فلق قران اول دبستان

دانلود طرح درس روزانه سوره فلق قران اول دبستان


دانلود طرح درس روزانه سوره فلق قران اول دبستان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 6 صفحه شرحی مختصر از فایل: هدف کلی : آموزش قرآن اول دبستان *اهداف جزیی : 1) آموزش سوره ی فلق 2)آشنایی با رو خوانی سوره ی فلق *اهداف رفتاری : 1)با معنای عبارات ساده ی قرآنی به زبان شعر آشنا شود . ( دانش) 2) در تصویر شعر هرچیزی را میبیند بیان میکند . (دانش ) 3)جهت قرائت صحیح آیات قرآنی تلاش میکند. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 252   نویسنده : darya1398 darya1398