no-img
معلم فایل

بایگانی‌های دانلود طرح درس سوم ابتدایی - معلم فایل


معلم فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

مطالب

آرشیو بایگانی‌های دانلود طرح درس سوم ابتدایی - معلم فایل
دانلود طرح درس روزانه درس 39 تقسیم باقی مانده ریاضی سوم دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس 39 تقسیم باقی مانده ریاضی سوم دبستان


دانلود طرح درس روزانه درس 39 تقسیم باقی مانده ریاضی سوم دبستان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه شرحی مختصر از فایل هدف کلی: آشنایی شاگردان با تقسیم باقی مانده اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-به هنگام تقسیم یک عدد دو رقمی بر عدد یک رقمی اگر عدد مقسوم را به مقسوم علیه تقسیم کنیم و تعدادی عدد بماند که نتوان بر مقسوم علیه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 336   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه درس 38 محاسبه ضرب ریاضی سوم دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس 38 محاسبه ضرب ریاضی سوم دبستان


دانلود طرح درس روزانه درس 38 محاسبه ضرب ریاضی سوم دبستان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه شرحی مختصر از فایل هدف کلی: آشنایی شاگردان با ضرب چند رقمی با یک رقمی اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-برای ضرب عدد چند رقمی در یک رقمی آنها را به صورت ستونی می نویسیم. 2- برای بدست آوردن حاصل ضرب اعداد دو رقمی بر یک رقمی ابتدا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 346   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه درس 37 ضرب یک رقمی در چند رقمی ریاضی سوم دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس 37 ضرب یک رقمی در چند رقمی ریاضی سوم دبستان


دانلود طرح درس روزانه درس 37 ضرب یک رقمی در چند رقمی ریاضی سوم دبستان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه شرحی مختصر از فایل هدف کلی: آشنایی شاگردان با نحوه ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-در ضرب یک عدد یک رقمی در دو رقمی ابتدا باید عدد مورد نظر را در رقم دهگان و سپس در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 332   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه درس 36 ضرب در عدد 10 ریاضی سوم دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس 36 ضرب در عدد 10 ریاضی سوم دبستان


دانلود طرح درس روزانه درس 36 ضرب در عدد 10 ریاضی سوم دبستان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه شرحی مختصر از فایل هدف کلی: آشنایی شاگردان با نحوه ضرب اعداد در عدد 10 اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-حاصل ضرب یک عدد در ده خود آن عدد می شود با یک صفر در مقابل آن. 2- حاصل ضرب ده در یک عدد خود آن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 371   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه درس 35 حل مسئله ریاضی سوم دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس 35 حل مسئله ریاضی سوم دبستان


دانلود طرح درس روزانه درس 35 حل مسئله ریاضی سوم دبستان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه شرحی مختصر از فایل هدف کلی: آشنایی شاگردان با تکنیک حذف نامطلوب در حل مسئله اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-با توجه به شرایط می توانند با حذف حالت ها و واژه هایی که در حل مسئله تاثیر ندارند به پاسخ برسند. اهداف رفتاری: انتظار می رود شاگردان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 307   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه درس 34 انتخاب نمودار ریاضی سوم دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس 34 انتخاب نمودار ریاضی سوم دبستان


دانلود طرح درس روزانه درس 34 انتخاب نمودار ریاضی سوم دبستان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه شرحی مختصر از فایل هدف کلی: آشنایی شاگردان با نمودار اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-برای موضوع خاص نموداری خاص مناسب است. 2- نحوه تنظیم جدول داده ها و رسم نمودار چگونه است. اهداف رفتاری: انتظار می رود شاگردان بعد از تدریس این درست بتوانند: 1-نمودار مناسب یک موضوع را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 282   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه درس 33 نمودار دایره ای ریاضی سوم دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس 33 نمودار دایره ای ریاضی سوم دبستان


دانلود طرح درس روزانه درس 33 نمودار دایره ای ریاضی سوم دبستان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه شرحی مختصر از فایل هدف کلی: آشنایی شاگردان با نمودارها اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-برای نشان دادن اطلاعات جدول داده ها از نمودار استفاده می کنند. 2- نمودار انواع مختلف دارند. 3- یکی از نمودار ها نمودار دایره ای است که برای نشان دادن سهم هر چیز [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 270   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس32 احتمال روزانه ریاضی سوم دبستان

دانلود طرح درس32 احتمال روزانه ریاضی سوم دبستان


دانلود طرح درس32 احتمال روزانه ریاضی سوم دبستان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه شرحی مختصر از فایل هدف کلی: آشنایی شاگردان با احتمال و مخروط اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-به شانس وقوع یک اتفاق یا حادثه احتمال می گویند. 2- مخروط یکی از اشکالی است که دارای بلندی می باشد. 3- می تواند با استفاده از ایجاد یک برش در دایره مخروط [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 273   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس 31 جدول داده روزانه ریاضی سوم دبستان

دانلود طرح درس 31 جدول داده روزانه ریاضی سوم دبستان


دانلود طرح درس 31 جدول داده روزانه ریاضی سوم دبستان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه شرحی مختصر از فایل هدف کلی: آشنایی شاگردان با جدول داده ها و استوانه اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-برای نشان دادن منسجم اطلاعات از جدول به جدول داده ها استفاده می کنیم. 2- اجسامی که بالا و پایین آن به شکل دایره باشد و دارای بلندی باشد، استوانه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 313   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس 30 حل مسئله روزانه ریاضی سوم دبستان

دانلود طرح درس 30 حل مسئله روزانه ریاضی سوم دبستان


دانلود طرح درس 30 حل مسئله روزانه ریاضی سوم دبستان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه شرحی مختصر از فایل هدف کلی: آشنایی شاگردان با تکنیک حدس آزمایش در حل مسئله اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-یکی از راه حل های حل مسئله راهبرد حدس زدن و بررسی نمودن آن است. 2- باید دقت کنند که حدس آنها در رابطه با موضوع مسئله باشد و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 331   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس 29 تفریق در جدول روزانه ریاضی سوم دبستان

دانلود طرح درس 29 تفریق در جدول روزانه ریاضی سوم دبستان


دانلود طرح درس 29 تفریق در جدول روزانه ریاضی سوم دبستان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه شرحی مختصر از فایل هدف کلی: آشنایی شاگردان با نحوه تفریق چند رقمی از چند رقمی با انتقال اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-برای کم کردن اعداد چند رقمی از چند رقمی ابتدا یکی ها را از یکی ها کم کنند. بعد ده تایی ها را از ده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 313   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس28 جمع اعداد در جدول ارزش روزانه ریاضی سوم دبستان

دانلود طرح درس28 جمع اعداد در جدول ارزش روزانه ریاضی سوم دبستان


دانلود طرح درس28 جمع اعداد در جدول ارزش روزانه ریاضی سوم دبستان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه شرحی مختصر از فایل هدف کلی: آشنایی شاگردان با جمع کردن اعداد چند رقمی با چند رقمی با انتقال اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانندکه: 1-برای جمع کردن اعداد چند رقمی با چند رقمی باید آنها را بطور مرتب زیر هم نوشت به طوری که یکی زیر یکی، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 309   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس 27 مقایسه اعداد – انواع مثلث روزانه ریاضی سوم دبستان

دانلود طرح درس 27 مقایسه اعداد – انواع مثلث روزانه ریاضی سوم دبستان


دانلود طرح درس 27 مقایسه اعداد – انواع مثلث روزانه ریاضی سوم دبستان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 5 صفحه شرحی مختصر از فایل هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با نحوه مقایسه اعداد چند رقمی با یکدیگر محیط، جمع و تفریق  چند رقمی اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-برای مقایسه دو عدد چند رقمی ابتدا باید تعداد ارقام اعداد مورد نظر مورد توجه قرار گیرند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 297   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه درس 11 حل مسئله – رسم شکل ریاضی سوم دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس 11 حل مسئله – رسم شکل ریاضی سوم دبستان


دانلود طرح درس روزانه درس 11 حل مسئله – رسم شکل ریاضی سوم دبستان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 5 صفحه شرحی مختصر از فایل هدف کلی: آشنایی شاگردان با تکنیک حل مسئله (رسم شکل) اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند: 1-از راه های فهم و حل آسان مسئله رسم شکل می باشد. اهداف رفتاری: انتظار می رود شاگردان بعد از تدریس این درس بدانند که: 1-با رسم شکل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 330   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه درس 10 عدد های تقریبی ریاضی سوم دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس 10 عدد های تقریبی ریاضی سوم دبستان


دانلود طرح درس روزانه درس 10 عدد های تقریبی ریاضی سوم دبستان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 6 صفحه شرحی مختصر از فایل هدف کلی: آشنایی شاگردان با مفهوم تقریب اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند: 1-برخی مواقع لازم است که از یک عدد (بزرگ یا کوچک) به بخش اصلی و عمده آن اشاره شود که به آن مقدار تقریبی می گویند. مثلا بخش اصلی عدد 341، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 337   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه درس 9 ارزش پول ریاضی سوم دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس 9 ارزش پول ریاضی سوم دبستان


دانلود طرح درس روزانه درس 9 ارزش پول ریاضی سوم دبستان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 7 صفحه شرحی مختصر از فایل هدف کلی: آشنایی با دانش آموزان با نحوه مقایسه اعداد چند رقمی با یکدیگر اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند: 1-برای مقایسه دو عدد چند رقمی ابتدا باید تعداد ارقام اعداد مورد نظر مورد توجه قرار گیرند. تعداد ارقام هر عددی بیشتر باشد آن عدد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 310   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه درس 8 ارزش مکانی ریاضی سوم دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس 8 ارزش مکانی ریاضی سوم دبستان


دانلود طرح درس روزانه درس 8 ارزش مکانی ریاضی سوم دبستان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه شرحی مختصر از فایل هدف کلی: آشنایی شاگردان با ارزش مکانی هزار اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند: 1-برای نوشتن مرتبه هزار ها در جدول ارزش مکانی باید یک مرتبه دیگر ایجاد کنند. 2- عدد هزار را به دو صورت عددی و حرفی می توان نوشت. 3- یکی از واحدهای اندازه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 271   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه درس 7 هزار ریاضی سوم دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس 7 هزار ریاضی سوم دبستان


دانلود طرح درس روزانه درس 7 هزار ریاضی سوم دبستان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 4 صفحه شرحی مختصر از فایل هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با عدد 1000 اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند: 1-ده بسته ی 100 تایی می شود 1000 2- نماد هزار «1000» می باشد. 3- 1000 یعنی یک بسته ی 1000 تایی، صفر صدتایی و صفر یکی. 4- عدد «1000» چگونه به صورت صحیح خوانده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 287   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه درس 6 حل مسئله – الگوسازی ریاضی سوم دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس 6 حل مسئله – الگوسازی ریاضی سوم دبستان


دانلود طرح درس روزانه درس 6 حل مسئله – الگوسازی ریاضی سوم دبستان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه شرحی مختصر از فایل هدف کلی: آشنایی شاگردام با قاعده الگوسازی جهت حل مسئله اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند: 1-می توانند با طراح یک الگو بعضی از مسئله ها را حل کنند. 2- رای پیدا کردن اعداد ممکن است از ترکیب چند عدد بهترین روش الگوسازی است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 283   نویسنده : darya1398 darya1398
دانلود طرح درس روزانه درس 5 الگوهای متقارن ریاضی سوم دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس 5 الگوهای متقارن ریاضی سوم دبستان


دانلود طرح درس روزانه درس 5 الگوهای متقارن ریاضی سوم دبستان فرمت فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات 3 صفحه شرحی مختصر از فایل هدف کلی: آشنایی شاگردان با تقارن اهداف جزئی: انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند: 1-بعضی از شکل ها را می توان با کشیدن خط یا تا کردن مناسب به دو قسمت مثل هم تقسیم کرد که به این شکل ها، شکل تقارن می گویند. 2- خط تقارن خطی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / آبان / ۱۳۹۸   بازدید : 284   نویسنده : darya1398 darya1398